Tag - quản lý sản xuất

Quản lí sản xuất

Đối tượng  HV:  CB QLSX, Quản đốc Phân xưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng. Mục đích khóa học: 1. Hiểu rõ phương pháp sản xuất tiên tiến 2. Áp dụng các công cụ quản lý sản xuất tốt để tăng năng suất 3. Quản lý tốt quy trình kiểm soát chất lượng (QA) & áp dụng Kaizen trong sản xuất NGÀY 1 : Chức năng & nhiệm vụ của trưởng xưởng Vai trò quản lý và đặc tính của nhà quản lý giỏi. Quản [...]