Khách Hàng Bí Mật

Khách hàng Bí Mật

Dự án “Khách hàng Bí mật” kênh MT - tháng 1/ 2014 đến 02/ 2016. Đánh giá thường xuyên (hàng tháng) đối với năng lực, thái độ và kiến thức tư vấn bán hàng của toàn bộ nhân viên tư vấn bán hàng tại các siêu thị trên toàn quốc (600 nhân viên tại 85 siêu thị trên 20 tỉnh thành) Dự án “Khách hàng bí mật” kênh DT- tháng 12/ 2014 - đến 2/ 2015 Đánh giá năng lực, thái độ [...]