QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Mục đích

Chương trình nhằm mang đến cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết cho việc đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên. Kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Thiết lập mục tiêu cá nhân và triển khai mục tiêu công việc theo yêu cầu SMART cho nhân viên theo nguyên tắc MBO;
  • Áp dụng các kỹ năng cần thiết cho việc theo dõi việc thực hiện mục tiêu công việc của nhân viên và hổ trợ nhân viên giải quyết những khó khăn khi thực hiện mục tiêu công việc;
  • Thực hiện tiến trình phỏng vấn đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Cấu trúc

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày, bao gồm các hoạt động nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, và các hoạt động học tập khác.

Chủ đề Nội dung
1.   Giới thiệu về MBO và Hệ thống đánh giá kết quả công việc –       Giới thiệu về MBO

o   MBO là gì?

o   Nguyên tắc của MBO

o   5 bước thực hiện MBO

–       Giới thiệu về Hệ thống đánh giá Kết quả công việc

o   Mục đích

o   Nguyên tắc thực hiện

o   Tiến trình thực hiện đánh giá kết quả công việc

–       Thiết lập mục tiêu SMART

2.   Các công cụ triển khai mục tiêu, quản lý và đánh giá việc thực hiện mục tiêu –       Thiết lập mục tiêu cá nhân

o   Những cơ sở để thiết lập mục tiêu các nhân

o   Triển khai mục tiêu từ công ty đến phòng ban liên quan và nhân viên

o   Phương pháp WHY-WHAT-HOW

–       Xác định trọng số của mục tiêu

–       Xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện mục tiêu

–       Đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu và mức độ hoàn thành kết quả công việc

–       Tiến trình phỏng vấn đánh giá kết quả công việc

3.   Các kỹ năng cần thiết –       Hướng dẫn công việc

–       Hổ trợ nhân viên giải quyết vấn đề khó khăn trong việc thực hiện công việc

–       Cho phản hồi kết quả công việc của nhân viên