QUẢN LÍ KHO BÃI

QUẢN LÍ KHO BÃI

Đối tượng: Quản Lý Kho – Thủ Kho.

Nội dung : 2 ngày 

 1. Hiểu rõ nhiệm vụ quan trọng của quản lý kho bãi
 2. Nắm vững quy trình xuất nhập chống thất thóa
 3. Quản lý tốt các lại hàng hóa trong kho
 4. Biết nguyên tắc sắp xếp kho hiệu quả
 5. Quản lý kho an toàn phòng chống cháy nổ

1. Vị trí vai trò Quản lý kho bãi

 • Sơ đồ tổ chức kho.
 • Đạo đức thủ kho.
 • Nhiệm vụ thủ kho

2. Quản lí hoạt động kho bãi

 • Các loại mô hình kho bãi.
 • Quy trình xuất nhập kho.
 • Mối liên hệ giữa kho và các bộ phận khác

3. Quy trình Giao hàng – Nhận

 • Phương pháp nhận hàng từ nhà cung cấp.
 • Phương pháp xuất hàng cho khách hàng.

4. 7 Nguyên tắc sắp xếp kho

 • Sắp xếp kho theo 7 nguyên tắc kho TOTOTA.
 • Nguyên tắc 4 dễ và 4 không.
 • Sắp xếp kho theo giá trị.
 • Cách vận hành nhà kho hiện đại robot.

5. Quản lý tồn trữ

 • Quản lý hàng tồn kho hợp lý.
 • Phương pháp EOQ.

6. Hệ thống mã sản phẩm

 • Mã sản phẩm là gi?
 • Làm thế nào đọc mã sản phẩm?
 • Quản lý hàng hóa bằng mã sản phẩm.

7. Quản lý kho an toàn

 • Bảo đãm kho an toàn và cháy nổ như thế nào?
 • Hệ thống điện, chiếu sáng và thông gió.
 • Quản lý xe vận chuyển kho bãi.
 • Quản lý hóa chất độc hại
 • Quản lý an toàn vệ sinh kho thực phẩm