KÈM CẶP NHÂN VIÊN Tăng sự tự tin và tính chủ động ở nhân viên

KÈM CẶP NHÂN VIÊN Tăng sự tự tin và tính chủ động ở nhân viên

Bạn không hài lòng vì kết quả làm việc của nhân viên mình, vì hễ có sự cố, là y như rằng nhân viên gặp bạn cũng với có một câu hỏi: “Ý sếp thế nào?”. Chẳng bao giờ nhân viên động não trước những giải pháp, mà toàn là làm theo kiểu “người đưa tin”! Ngay cả khi bạn đã đưa giải pháp rồi, mà nhân viên không dám thực hiện. Sự thiếu tự tin và tính ỷ lại của nhân viên làm bạn  phiền lòng. Nhân viên không hoàn thành mục tiêu, thì bạn cũng bị ảnh hưởng theo. Có cách nào vừa nhanh vừa hiệu quả giúp bạn cải thiện kết quả công việc của nhân viên hơn không?

 Khóa học “Kèm cặp nhân viên – Tăng sự tự tin và tính chủ động ở nhân viên” là câu trả lời cho vấn đề trên.

Đối tượng học viên

Những người ở vị trí quản lý trongg những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong công việc hàng ngày họ phải cùng nhân viên giải quyết những vấn đề sự vụ, đồng thời họ cũng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát kết quả công việc của những nhân viên thuộc cấp.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có khả năng để :

  • Nhận rõ lợi ích của việc kèm cặp nhân viên đem lại cho người quản lý sau khi phân tích điều gì hạn chế nhân viên bộc lộ tiềm năng của mình tại nơi làm việc;
  • Áp dụng những công cụ và kỹ năng để kèm cặp nhân viên;
  • Thực hiện các bước để duy trì hoạt động kèm cặp trong công tác của người quản lý.

Thời lượng khóa học

Khoá học thực hiện trong 1 ngày

Nội dung khoá học

 

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Khái quát về kèm cặp và lợi ích của việc kèm cặp đối với người quản lý §  Khái niệm về kèm cặp

§  Những lợi ích của kèm cặp

 

•      Nhận rõ lợi ích của việc kèm cặp nhân viên đem lại cho người quản lý sau khi phân tích điều gì hạn chế nhân viên bộc lộ tiềm năng của mình tại nơi làm việc;

 

2. Những công cụ và kỹ năng kèm cặp §  Công cụ 4Ps – hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề

§  Công cụ EDAC – chỉ cho nhân viên 1 kỹ năng mới

§  Công cụ FBI – cho phản hồi để giúp nhân viên cải thiện kết quả công việc

§  Kỹ năng đặt câu hỏi

§  Kỹ năng lắng nghe

 

§  Thực tập những công cụ và kỹ năng kèm cặp

 

3. Bốn bước để duy trì kèm cặp trong công việc của người quản lý §  4 bước để lập kế hoạch kèm cặp nhân viên

 

§  Lập kế hoạch cho việc kèm cặp nhân viên

 

 

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

 Giảng viên

 Là những người đã có nhiều kinh nghiệm quản lý và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

Các lợi ích sau khóa học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.
  • Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho danh nghiệp.