Quản lí sản xuất

Quản lí sản xuất

 • Đối tượng  HV:  CB QLSX, Quản đốc Phân xưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng.
 • Mục đích khóa học:
  1. Hiểu rõ phương pháp sản xuất tiên tiến
  2. Áp dụng các công cụ quản lý sản xuất tốt để tăng năng suất
  3. Quản lý tốt quy trình kiểm soát chất lượng (QA) & áp dụng Kaizen trong sản xuất

NGÀY 1 :

Chức năng & nhiệm vụ của trưởng xưởng

 • Vai trò quản lý và đặc tính của nhà quản lý giỏi.
 • Quản lý và kiểm soát chất lượng trên chuyền.

Các kỹ năng quản lý con người

 • Hoạch định và kiểm soát công việc – áp dụng các công cụ .
 • Tâm lý nhân viên và động viên.
 • Văn hóa Nhật Bản & Tinh thần đồng đội trong sản xuất.
 • Văn hóa Trung thực và Tôn trọng trong môi trường làm việc.

NGÀY 2 :

Phương pháp HOURENSOU

 • Lập báo cáo sản xuất như thế nào?
 • Phương pháp truyền thông nhằm giảm thiểu sai lạc/ thất thoát thông tin.
 • Phân tích, thảo luận sự cố và khắc phục sản xuất.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề từ nguyên nhân gốc.

Nguyên lí sản xuất TOYOTA

 • 14  nguyên lí TPS của Toyota.
 • Vận dụng qui trình chuẩn cho kết quả đúng.

NGÀY 3 :

Phương pháp LEAN tinh gọn

 • Thực hiện tinh gọn lại bộ máy sản xuất.
 • Một số mô hình nhà máy tinh gọn tiêu biểu trên thế giới.
 • Áp dụng tinh gọn tại hiện trường sản xuất.

Phương pháp Kaizen loại bỏ Muda lãng phí

 • 5S và Lợi ích việc áp dụng 5S trong sản xuất.
 • Lợi ích của kaizen trong sản xuất Kaizen khác gì so với đổi mới.
 • Loại bỏ lãng phí Muda.